Kongeveien 16

2211 Kongsvinger

62 81 33 00

Ring oss gjerne!

Man - Fre: 07:30 - 15:30

Lørdag og søndag stengt

Salgsbetingelser for TB Trykkluftteknikk AS

 1. Innledning.
  Salgsbetingelsene gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt.

 2. Tegninger.
  Tegninger som er overlatt den annen må ikke benyttes i strid med eierens interesser og må ikke uten eierens samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann.

 3. Leveringsbetingelser.
  Leveringssted er selgers lager hvis ikke annet leveringssted er avtalt. Risikoen går over på kjøperen når gjenstanden er opplesset for transport fra selgers lager. Ved forsendelse velger selger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre kjøper har fremsatt ønske om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten, med mindre den besørges av selger eller hans distribusjonsapparat. Frakt kan belastes kjøper dersom ikke annet er avtalt. Ved alle leveranser gjelder Incoterms 2000.

 4. Tilbud – priser.
  Selgers tilbud gjelder i 30 dager. I tilfelle av endring i tilbuds-dagens priser fra leverandør, valutakurser, fraktkostnader, toll, assuranser, importutgifter, avgifter – etter at tilbudet er gitt – har selger adgang til å regulere prisene tilsvarende. Prisene er angitt eksklusiv merverdiavgift. Innsigelser mot fakturaen må meddeles selgeren skriftlig senest 10 dager etter mottagelsen av denne.

 5. Salgspant.
  Selgerne forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for sine tilgodehavende inntil disse er fullt betalt. Aksept, sjekk eller salgsdokument ansees ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Selger kan begjære tilbakelevering av det solgte uten søksmål dersom beløpet ikke er betalt i rett tid.

 6. Betalingsbetingelser.
  Våre standard betalingsbetingelser er netto 15 dager dersom ikke annet er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale forsinkelsesrente ihht. lovens sats. Selger kan dessuten belaste kjøper purregebyr ihht. lovens sats.

 7. Leveringstid.
  Levering skjer i overensstemmelse med avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra produsent eller underleverandør til TB Trykkluftteknikk AS er ikke selger ansvarlig for. Partene har kun rett til å heve kjøpet ved vesentlig forsinkelse.

 8. Reklamasjon over mangler.
  Reklamasjon skal skje skriftlig. Kjøperen plikter å undersøke salgsgjenstanden straks og mangler som er eller burde vært oppdaget kan bare påberopes hvis reklamasjon er kommet fram til selgeren innen 14 dager fra leveringen.

8.1. Mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, kan påberopes dersom reklamasjon skjer straks etter at mangelen er konstatert. Det forutsettes at mangelen er oppstått ved riktig bruk av gjenstanden som betinger at periodisk vedlikehold er utført i følge sjekklister eller instruksjonsbøker.

8.2. Kjøperens rett til å påberope mangler fortfaller under enhver omstendighet 12 måneder fra levering.

8.3. Kjøperens rett til å påberope mangler bortfaller også hvis en mangel blir reparert eller salgsgjenstanden forandres av andre enn selger uten dennes samtykke.

 1. Retting av mangler.
  Forutsatt gyldig reklamasjon har kjøperen krav på at selgeren retter mangelen innen rimelig tid.

9.1. Er mangelen av en slik art at kjøperen selv kan reparere den, har selgeren oppfylt sine forpliktelser når han sender kjøperen den eller de delene som er nødvendige. Defekte deler skal sendes selgeren så snart mangelen er oppstått.

9.2. Hvis retting mest økonomisk kan skje hos selger, kan selgeren kreve at kjøperen medvirker til transport av salgsgjenstanden til selgers verksted. Nødvendige transportomkostninger bæres av kjøperen.

9.3. Selgeren har under enhver omstendighet oppfylt sine forpliktelser hvis han etter sitt valg og på sin bekostning foretar omlevering av ny, mangelfri salgsgjenstand.

 1. Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering.
  Dersom selgeren avhjelper en mangel innen rimelig tid har ikke kjøperen anledning til å heve kjøpet såfremt han har fremsatt gyldig reklamasjon og mangelen er vesentlig. Krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil blir avhjulpet innen rimelig tid.

10.1. Hvis kjøperen hever kjøpet, kan han kreve kjøpesummen tilbake uten tillegg av renter mot å stille salgsgjenstanden til selgers disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal selgeren godskrives vanlig leie.

 1. Begrensninger av erstatningsansvar.
  Selgeren plikter ikke å betale noen form for erstatning eller prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel glir avhjulpet eller hvis kjøper har tapt sin rett til å heve kjøpet.

11.1. Selgeren er ikke i noe tilfelle pliktig til å erstatte direkte eller indirekte produksjonstap.

11.2. Erstatningskrav er under enhver omstendighet begrenset til 5% av salgsgjenstandens pris opp til NOK 100.000,-

11.3. Utgifter kjøper har hatt til å la andre enn selger foreta reparasjoner o.l på det solgte, kan ikke kreves erstattet.

11.4 Selger har intet ansvar for skade eller tap som følge av varens videreanvendelse eller for konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning, utskiftnings-kostnader, leietap eller for skade som varen har voldt på person eller ting, med mindre mangler som varen har føres tilbake til forsettelig eller grov uaktsomhet hos selger og det kan påvises sammenheng mellom forsettet, henholdsvis den grove uaktsomheten og tapet.

 1. Verneregler.
  Salgsgjenstanden skal leveres med slikt verneutstyr lov eller offentlig forskrift krever. Utgifter til verneutstyr som påbys etter at avtalen er inngått, bæres av kjøperen.

 2. Retur.
  Selger mottar varer i retur bare etter avtale. Dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen, beregnes 20% returgebyr.

 3. Brukte maskiner.
  Brukte maskiner og utstyr selges i den stand de befinner seg i, uten noen form for reklamasjonsrett. Punkt 14 gjelder i stedet for kjøpslovens §19.

 4. Force majeure.
  Selger er uten ansvar for følgene av force majeure.

 5. Verneting.
  Enhver tvist som måtte oppstå skal avgjøres etter alminnelige norske regler.